top of page

Hvem er kundene våre?

Gjennom snart 35 år har fagmiljøet Ledelse på norsk arbeidet med mange og ulike kunder.  Alt fra store til små, fra private til offentlige og ideelle eller frivillige organisasjoner. Mye har foregått i Norge, men vi har også erfaring med internasjonale virksomheter. Vi arbeider langsiktig, og det samme gjør mange av kundene våre.

 

Ledelse på norsk har spesielt vært involvert i vekstbedrifter, som i en viss fase trenger struktur og fokus på ledelse og arbeidsprosesser. Flere av virksomhetene har hatt en formidabel utvikling som vi også har bidratt til (for mer om dette se «Vekst og utvikling»; Baustad, Sørsveen og Sagen Åstvedt 2017) og artikkel om boken under Aktuelt.

Nedenfor følger en kundeliste som viser bredden i arbeidet vårt. Noen av virksomhetene har vi arbeidet lenge med og vært dypt inne i. Oversikten omfatter også eksempler på organisasjoner vi har hatt store og små oppdrag for de seinere åra.
 

Vekstkunder og langvarige samarbeidspartnere:

  • Mills, Stokke, Slettvoll, Hagen, Sparebanken Møre, Plantasjen, Nille og SalMar

 

Nyere, kommersielle kunder:

  • Equinor, Norva24, SR-bank, Ekornes, Nordic Choice, NRS (Norway Royal Salmon), KLINGER Westad AS, Karmsund Havn og Lufthavndrift AS

 

Offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner:

  • Norges Bank, NAV, LO, NHO, Virke og NIF (Norges idrettsforbund)

 

Ideelle organisasjoner og undervisningsinstitusjoner:

  • Diakonova, Blå Kors, Risør kammermusikkfest, Høgskolen på Vestlandet, UIB, BI og Finansnæringens autorisasjonsordninger (Finaut)

 

Nedenfor følger uttalelser fra kunder vi har arbeidet med over tid som viser hvilket bilde de har av oss og måten vi arbeider på:

Hagen AS har brukt metodikken til Ledelse på Norsk og jobbet

sammen med Ingeborg Baustad med flere i mer enn 15 år.

Dette har bidratt til at vi er blitt bedre på ledelse generelt samt

på utviklingsprosesser. Samarbeidet har vært viktig for den

utviklingen vi har hatt som bedrift samtidig som medarbeiderne

har satt pris på den personlige utviklingen de har oppnådd.

Fagmiljøet Ledelse på Norsk er flinke til få mennesker til å våge

å være åpne og nysgjerrige. Dette kombinert med en praktisk

metodikk som er lett å ta i bruk, legger grunnlaget for lærerike

og gode prosesser som skaper resultater både for selskapet

og enkeltpersonene. 

 John Herman Hagen, administrerende direktør i Hagen AS

 

Slik jeg opplever det har teamet bak Ledelse på norsk en

genuin forståelse av sammenhengen mellom forretnings-

utvikling og person- og lederutvikling. Dette evner de å

kombinere i strukturer og arbeidsprosesser som gjør det

mulig å nå mål. 

Ved hjelp av egenutvikla verktøy tar de utgangspunkt i en

omforent nåsituasjonsbeskrivelse og leder arbeidet frem til

fastsettelse av mål og ønska situasjon. Innledningsvis bidrar

de med aktiv coaching, men etter hvert blir organisasjonen i

stand til å drive prosessene selv. Teamets rolle blir da å forsterke,

videreutvikle og fasilitere.

Verktøykassen, modellene og termologien kan like gjerne brukes i

1:1 samtaler som i møteanalyser, prosjektanalyser, avdelings-

utvikling o.l.  Jeg har også erfart at modeller og verktøy er godt

egna for fremdrift og kvalitetssikring i tyngre innovasjonsprosjekt

der personrelasjoner, åpenhet, klarhet og stayerevne er avgjørende for å oppnå resultater.

Verktøyet bidrar til en analyseform og en nøytral terminologi som muliggjør åpen dialog rundt vanskelige situasjoner, prosesser og relasjoner uten at det oppleves som angrep eller forsvar.

Ettersom det kan brukes i ulike settinger og ulike situasjoner, sikrer verktøyet også en felles analyse- og språkbruk på tvers av enheter i et foretak.

Når organisasjonen blir trena i egenbruk av verktøyet, blir analyse, refleksjon og læring en naturlig del av hverdagen. Dette gir synergier og tempo i utviklingsarbeid og på-tvers-oppgaver.

Det ligger stor effektiviseringsgevinst i å kunne bruke samme verktøy og terminologi på selskaps- og personnivå gjennom hele virksomheten - fra operative situasjoner til større prosjekt og utviklingsarbeid.

Kristine Landmark er tidligere CEO i Stokke og i Slettvoll og har nærmere 40 års erfaring fra styrer og verv i en rekke større selskaper og organisasjoner, blant annet hovedstyret i Norges Bank og Havbruksutvalget oppnevnt av Regjeringen i 2021.  

 

Ledelse på norsk har vært avgjørende for min utvikling som leder. 

Verdiskapende ledelse var ryggraden i lederutviklingsprogrammet

og i lederfilosofien til Delikat Fabrikker og Mills DA. Partnerskapet

med Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen varte i mange år – for meg

personlig, for toppledelsen i Mills og for mitt lederteam i

Innovasjonsavdelingen i Mills DA.

X-modellen er mitt favorittverktøy. Jeg bruker den i alle slags

situasjoner, f.eks. ledermøter, evaluering, statusmøter og

analyser av hva som må til for å oppnå de resultatene vi ønsker.

Modellen egner seg dessuten godt til individuell coaching, bl.a.

evaluering av medarbeiderens arbeid igjennom året med vekt

på sak, person og arbeidsmåte.

Jeg har også brukt verktøyet i egen arbeidssituasjon for å bedre

samarbeidet med ny sjef. Hun var min saksforutsetning, og spørsmålet

var hva jeg burde endre for å oppnå godt samarbeid, eller hvordan jeg

kunne gjøre hennes hverdag bedre ved å endre mine egne arbeidsprosesser.
 

For meg har X-modellen i mange år vært en måte å strukturere tankene på og et godt verktøy for praktisk, målrettet ledelse. 

Mia Bergmann, tidligere innovasjonsdirektør i Mills  

 

 

I vår bedrift der antall ansatte typisk har ligget på omkring 100,

så har medarbeidersamtale historisk sett vært noe som personal-

håndboka vår har sagt at vi ledere skal gjennomføre en gang i året.

Det viste seg at det ikke ble så ofte. Det viste seg også at vi ikke

hadde klare retningslinjer for hvordan en slik samtale skulle

gjennomføres, og ulike maler for samtalen ble benyttet av ulike ledere.

Det ble lite konkret og mer en «soft samtale» med medarbeideren

som ikke ble fulgt opp i etterkant.

 Da vi tok konsekvensen av dette og besluttet å rekruttere inn en

HR-leder, viste det seg at vedkommende også kunne mye om en

ledelsesmetodikk med praktiske verktøy som kunne benyttes i

hverdagen og som går under navnet «Ledelse på Norsk (LpN)». Dette

systemet har vi som bedrift adoptert som en del av vår strategi når det gjelder å utvikle og følge opp våre medarbeidere. LpN er et meget systematisk metodeverk som tar utgangspunkt i en grundig analyse av nåsituasjonen til hver enkelt medarbeider, og som også tar for seg både saks- og personforutsetninger. I tillegg analyseres arbeidsmetode, samt hvilke resultater som oppnås. Funn i nåsituasjonen brukes så til å løfte frem det hver enkelt medarbeider skal jobbe med å bli bedre på i form av konkrete målsettinger og en handlingsplan som danner grunnlaget for oppfølgingssamtalene som vi nå gjennomfører kvartalsvis for alle ledere og administrative stillinger. For produksjonsmedarbeidere er målet halvårlige samtaler. Vi måler også om vi klarer å levere på ambisjonen om antall samtaler.

For meg som øverste leder tilfører også LpN en annen dimensjon, og det er at viktige initiativer, gjerne av strategisk karakter, kan legges inn i nåsituasjonen til lederne som en saksforutsetning. Dermed kan LpN faktisk også bidra til at bedriften gjennom sine ledere og medarbeidere leverer på det man setter på agendaen som langsiktige og viktige strategiske målsetninger.

 

Så er det slik at metodikken er ganske enkel, men skal man virkelig bli god, må man erkjenne at det må legges arbeid inn i analysen av nåsituasjonen, og deretter må man trene på metodikken og samtalene. Gjør man dette, er LpN en meget god metodikk for utvikling og oppfølging av medarbeidere som gir målbare resultater.

 Jørn-Inge Throndsen, Adm.dir., Klinger Westad

Escalia-trapp fra Hagen
Stokke Tripp Trapp
Vita-hjertego-lettmajones_edited.png
Mills Vita Hjertego´
bottom of page