top of page

Våre arbeidsmetoder og tjenester

Ledelse på norsk er spesialister på virksomhetsutvikling i vid forstand. Vi starter arbeidsprosessen med å beskrive organisasjonens nåsituasjon, basert på en gjennomgang av

 • overordnet strategi, mål og planer

 • styringsstruktur

 • resultatkriterer (KPIer)

 • grunnleggende verdier

 • prinsipper for samarbeid og ledelse

 • oppfølgingssystemer og praksis

Disse elementene er avgjørende for virksomhetens effektivitet og står alltid sentralt i arbeidet vårt.

I første fase arbeider vi systematisk for å avdekke eventuelle gap mellom nåsituasjon og ønsket situasjon. Deretter defineres forbedringsområder og målsettinger for videre arbeid.  Disse konkretiseres i praktiske handlingsplaner. Vi starter gjerne på virksomhetsnivå og etter hvert avdelinger, grupper og individer. Oppnådde resultater evalueres både underveis og etter en avtalt periode.

Den grundige og systematiske prosessen følger stegene i Y-modellen med X-modellen som verktøy.  Y-modellen er en gap-analyse som viser de naturlige stegene vi går gjennom i utviklingsprosessen (se figur).

Det genuine med modellen er at vi har X-modellen til å analysere hvorfor nåsituasjonen er som den er og hva som må endres konkret for å oppnå forbedringer. X-modellen viser hvordan sakene man arbeider med og personene som er involvert påvirker arbeidsmåten og dermed resultatene. Det betyr at det er et ypperlig beskrivelses- og analyseverktøy, og utviklingsarbeidet har alltid fokus på resultatene. X-modellen brukes også i arbeidet med handlingsplaner og i neste omgang for å beskrive og analysere resultatene. Alt som kommer ut av arbeidet blir dokumentert, og virksomheten får på den måten et solid og håndfast utgangspunkt for forbedringsarbeid (se figur.)

Det er vanlig å involvere ledelse, ofte også styret, fagforeninger og medarbeidere i prosessen. Jo flere medvirkende, desto større sannsynlighet for at beskrivelsene blir så sanne som mulig og prioriteringene så gode som det lar seg gjøre. Arbeidet starter ofte i ledergruppen slik at prosessen forankres skikkelig. Da ser dessuten resten av organisasjonen at ledelsen evner å ta tak i sin egen situasjon. Ledere som tror at de ikke trenger å jobbe med seg selv, oppnår ingen resultater.

Som konsulenter legger vi vekt på å overføre arbeidsmetodene våre til ledere og medarbeidere slik at disse kan bruke dem i hverdagen. Vi starter gjerne som rollemodeller. Det betyr f.eks. at vi innledningsvis evaluerer møter for så å overlate ansvaret til virksomhetens interne krefter.

Hva jobber vi med?

Forbedringsbehovene som kartlegges i første fase avgjør hva som blir tema i den videre prosessen.  Ofte vil følgende aktiviteter inngå:
 

 • arbeid med ledergruppens prioriteringer, plass i organisasjonen og arbeidsmåter, inkludert forbedring av møter
   

 • etablering av et linjeoppfølgingssystem for ledere og veiledning for å videreutvikle dette
   

 • ledelsesutvikling for ledergrupper eller på-tvers prosesser
   

 • etablering eller forbedring av system for medarbeiderutvikling
   

 • forbedring av sentrale arbeidsprosesser ved hjelp av handlingsplaner
   

 • retningslinjer og god praksis for prosjektarbeid
   

 • ulike typer evalueringsprosesser
   

Vi arbeider praktisk og involverende og har en direkte kommunikasjonsstil.

Kommunikasjon er ofte en av de viktigste årsakene til ineffektive arbeidsmåter og prosesser.  Vi har våre egne verktøy hvor kommunikasjonstrappa er den mest kjente og sentrale. Den viser sammenhengen mellom arbeidsoppgavers art og kravene til kommunikasjon.  Oppgaver og personer kobles på samme måte som i X-modellen og «trappa» kan brukes ved for eksempel evaluering av møter (se figur).

Det er helt avgjørende å arbeide parallelt med systemene (saksforutsetningene i X-modellen) og de involverte personene (personforutsetningene). På den måten blir det mulig å beskrive konsekvenser for arbeidsmåter og resultater. Kommunikasjonstrappa er en del av arbeidsprosessen i X-modellen og påvirker dermed resultatene. For mere informasjon om modellene, se vårt utvalg av bøker.

Vi har flere skreddersydde programmer og prosesser som ikke omtales her, f.eks.  et eget opplegg for samtaletrening. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

bottom of page